Repensar Bonpastor: el llibre, el libro, the book

ESPAÑOL ( CATALÀ A BAIX / ENGLISH BELOW )

Por fin podemos presentaros y compartir con todas vosotras una noticia que nos llena de alegría. el libro que recoge el proceso del concurso de ideas Repensar Bonpastor.

Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas es el testimonio colectivo de una transformación urbana y su impacto en una comunidad. Su publicación es nuestra forma de agradecer a los vecinos y vecinas de Bon Pastor y a todas las personas que han participado en el proceso del Concurso todo lo que nos han enseñado.

Este libro es un documento que no admite etiquetas ni géneros. No es académico, aunque recurre a técnicos y expertos en diversas disciplinas. No es un ensayo sino un análisis poliédrico, un recorrido paso a paso y sin atajos, que se detiene en los vericuetos de un conflicto social, sin eludir la autocrítica. Porque, ante todo, es una experiencia vivida y narrada en primera persona del singular y del plural.

Este collage de textos no persigue tanto la exhaustividad como indagar en la complejidad de una situación prolongada en el tiempo, desde todas las disciplinas posibles, para tratar de encontrar herramientas, soluciones y propuestas para otra forma de hacer ciudad. Una ciudad que tenga en cuenta los contextos sociales y las historias de vida, que no museíce sus orígenes y escuche cuáles son las necesidades y anhelos de los vecinos que viven y habitan sus calles. Una Barcelona incluyente, que construya y autogestione sus recursos para repensar el futuro. Un futuro posible, sin demoliciones ni reformas diseñadas de antemano. Una ciudad por venir, construida a pie de calle, tomando la fresca, durante una asamblea o celebrando una noche de San Juan.

Aprovechando el día internacional del libro, este 23 de abril hacemos el lanzamiento oficial del libro en su versión on-line para descargar, compartir y difundir.
Os pasamos el enlace para su visualización y descarga libre en pdf:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

También se puede adquirir el libro impreso a través de:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Próximas presentaciones en Barcelona:

Viernes 6 de mayo. 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Lunes 9 de mayo. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona
——————————————–
CATALÀ

Per fi podem presentar-vos i compartir amb totes vosaltres una notícia que ens omple d’alegria, el llibre que recull el procès del concurs d’idees Repensar Bonpastor.

Repensar Bonpastor. Teixint històries urbanes de Barcelona des del llindar de les Cases Barates és el testimoniatge col·lectiu d’una transformació urbana i el seu impacte en una comunitat. La seva publicació és la nostra forma d’agrair als veïns i veïnes de Bon Pastor i a totes les persones que han participat en el procés del Concurs tot allò que ens han ensenyat.

Aquest llibre és un document que no admet etiquetes ni gèneres. No és acadèmic, encara que recorre a tècnics i experts en diverses disciplines. No és un assaig sinó una anàlisi polièdrica, un recorregut pas a pas i sense dreceres, que es deté en els viaranys d’un conflicte social, sense eludir l’autocrítica. Perquè, abans de res, és una experiència viscuda i narrada en primera persona del singular i del plural.

Aquest collage de textos no persegueix tant l’exhaustivitat com indagar en la complexitat d’una situació perllongada en el temps, des de totes les disciplines possibles, per tractar de trobar eines, solucions i propostes per a una altra forma de fer ciutat. Una ciutat que tingui en compte els contextos socials i les històries de vida, que no museïtzi els seus orígens i escolti quins són les necessitats i anhels dels veïns que viuen i habiten els seus carrers. Una Barcelona incloent, que construeixi i autogestioni els seus recursos per repensar el futur. Un futur possible, sense demolicions ni reformes dissenyades per endavant. Una ciutat per venir construïda a peu de carrer, prenent la fresca, durant una assemblea o celebrant una nit de Sant Joan.

Aprofitant el dia internacional del llibre, aquest 23 d’abril fem el llançament oficial del llibre en la seva versió on-line per descarregar, compartir i difondre.
Us passem l’enllaç per a la visualització i descàrrega lliure en pdf:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

També es pot demanar el llibre imprès a través de:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Properes presentacions a Barcelona:

Divendres 6 de maig, 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Dilluns 9 de maig. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

——————————————————
ENGLISH

We are happy to make an announcement that fills us with happiness. We are finally able to share with you the book in which we collected all the history of the process of Repensar Bonpastor, the international competition of ideas you joined some years ago.

Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas is  the collective testimony of an urban transformation, and of its impact over a community. We published this book as a form of giving our thanks to the neighbors of Bon Pastor, and to all the people that took part in the process of the Competition, for all the things they taught us during all these years.

It is a book that does not fit into the usual labels. It is not an academic work, even if many experts and professionals of many disciplines put their work in it. It is not an essay, but a polyhedric analysis, an itinerary that leads – step-by-step, without shortcuts – right into the core of a social conflict, without avoiding our own self-consciousness. For, more than else, this is the memory of a lived experience, explained in the first person, both singular and plural.

This patchwork of texts does not aim to completeness, but to evocate the complexity of a long-term situation, observed from many different points of view, in search of new tools, new ideas, new proposals to build the city. A city that gives importance to the social contexts and life-histories of its inhabitants, that does not put its origins into a museum, and that takes into account the needs and desires of the people that live and dwell in its streets. A Barcelona that includes, that builds and manages its resources to re-think its future. A future without arbitrary demolitions or pre-designed urban renewal plans; for the city should be built in the streets, under the shade, during a meeting among neighbors, or in a night of fiesta in Sant Joan.

So, on the occasion of the World Book Day, this April 23rd we officially launch our book in its digital version, available to download in pdf, share and disseminate. This is the link:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

To buy the printed book:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Next presentations in Barcelona:

Friday, May 6th. 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Monday, May 9th. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

summary_recapitular

ver documento

——————————————————————–
català

Ja ha passat més d’un any des de la presentació dels resultats del concurs Repensar Bonpastor a la biblioteca del barri. Des del col·lectiu pensàvem que podria ser un bon moment per recapitular i actualitzar sobre l’evolució del concurs i sobre els esdeveniments que s’han succeït en tot aquest temps a Bon Pastor.

Us deixem un document que resum el procés fins a la data d’avui, i enllaça amb altres documents, webs i blogs que recullen la convocatòria del concurs i la publicació dels seus resultats.

Esperem que d’aquesta manera, totes aquelles persones (participants o no) que heu mostrat interès per a la iniciativa pugueu conèixer una mica més tot el que ha estat –i continua sent- aquest procés de Repensar Bonpastor.

Links:
> visualitzar el doc a issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> descarregar el doument en pdf:  http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

Moltes gràcies per la vostra participació!

——————————————————————–
castellano

Hola!

Ya ha pasado algo más de un año de la presentación de los resultados del concurso Repensar Bonpastor en la biblioteca del barrio. Desde el colectivo pensábamos que podría ser un buen momento para recapitular y actualizar sobre la evolución del concurso y sobre los acontecimientos que han ocurrido en Bon Pastor en todo este tiempo.

Os dejamos un documento que resume el proceso hasta la fecha de hoy, y enlaza a otros documentos, páginas webs y blogs que recogen la convocatoria del concurso y la publicación de los resultados.

Esperemos que así, todas aquellas personas (participantes o no) que habéis mostrado interés por la iniciativa podáis conocer un poquito más todo lo que ha sido -y sigue siendo- este proceso de Repensar Bonpastor.

Links:
> visualizar el doc en issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> descargar el doumento en pdf: http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

¡Muchas gracias por vuestra participación!

——————————————————————–
english

Hello!

It’s been almost a year since the public presentation of the “Repensar Bonpastor Ideas Competition” results in the neighborhood’s library. We’ve been thinking that it might be a good moment to summarize and to update the evolution of the contest and the events that have happened in Bon Pastor in all this time.

In this link we publish a document that summarizes the process up to these lasts months, and contents links to other documents, webs and blogs which gather all the information of the competition announcement and the results publications.

We hope that whit this document, all those persons (participants or not) that have been interested in this initiative, could have a little bit more information of what has been –and still is- the process of Repensar Bonpastor

Link:
> visualize the document at issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> download the pdf document:  http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

Thank you all for your participation!

2 JULIOL/JULIO/JULY – ACTE CLOENDA/ACTO FINAL/FINAL MEETING

cartell_presentacio_resultats

(català, castellano, english)

ACTE CLOENDA CONCURS REPENSAR BONPASTOR.

El proper dia 2 de juliol, entre les 17:30-20h, es realitzarà l’Acte de Cloenda del Concurs a la Biblioteca de Bon Pastor.

Programa:
17:30-18h – Projeccio de totes les propostes
18-19:05h – procés del Concurs i Valoracio del Jurat
Pausa 15 minuts
19:20h-20h – Anàlisi de les 22 propostes finalistes i Futur del Concurs

Es prega confirmacio. Els finalistes que vulguin participar de l’anàlisi de la seva proposta que ens enviin un mail.
Els interessats en poder col.laborar en la continuacio del projecte del concurs que ens ho comuniquin per mail. Es farà una sessio de treball el dissabte dia 3 de juliol pel mati.

Esperem que vingueu a participar!


ACTO FINALIZACION CONCURSO REPENSAR BONPASTOR

El proximo dia 2 de julio, entre las 17:30-20h, se realizara el Acto de Finalizacion del Concurso en la Biblioteca de Bon Pastor.
Programa:
17:30-18h – Proyeccion de todas las propuestas
18-19:05h – Proceso del Concurso y Valoracion del Jurado
Pausa 15 minuts
19:20h-20h – Analisis de las 22 propuestas finalistas y Futuro del Concurso

Se ruega confirmacion. Los finalistas que quieran participar en el Analisis de su propuesta que nos envien un mail.
Los interesados en poder colaborar en la continuacion del proyecto del concurso que nos lo comuniquen por mail. Se hara una sesion de trabajo el sabado dia 3 de julio por la manana.

Esperamos que vengais a participar!


REPENSAR BONPASTOR FINAL RESULTS PRESENTATION

Next July 2, between 17:30h to 20:00h will take place the final results presentation of the competition at Bon Pastor’s Library.

Program:
17:30-18h – Projection of all the Proposals
18-19:05h – Competiton Proces and Jury Valuation
Pause: 15 minutes
19:20h-20h – Analysis of the 22 Finalist  and Future of the CompetititionConfirmation is requested, we’ll have english translation if needed. The finalist who want to take part in the Analysis of this process, please contact us by mail.

Also those interested in collaborate in th continuation of the project, please contact by mail. We’ll have an organization workshop the next 3rd of July in the morning.

Hope to see you there!

EXPO BON PASTOR 8 MAIG – EXHIBITION BON PASTOR MAY 8 (+ LIVESTREAM LONDON – BARCELONA MAY 7)

cartell expo festes

Petita EXPO mostrant les propostes guanyadores del Concurs Repensar Bonpastor, convidats per Avis del Barri, dins la Mostra d’Entitats del Barri.
Dia: 8 maig (dissabte)
Hora: 10-14h
Lloc: Antic Mercat de Bon Pastor, a la sortida del metro de Bon Pastor (noves línies 9 i 10)

+
STREAMING Barcelona-Londres en directe

El grup Bonthinkers  presentarà a Londres la proposta de transformació urbana participativa del barri Bon Pastor  amb ‘Zero Desallotjaments’ en un fòrum obert  al públic en el qual es tindrà connexió en viu  amb el director de AGFE de UN-Habitat  i el coordinador de l’Aliança Internacional d’Habitants  i amb alguns dels habitants  del barri Bon  Pastor.
streaming en directe:
divendres 7 de Maig 2010 (11.00 am, Londres – 12.00 am, Barcelona)
http://www.ustream.tv/channel/repensar-bonpastor

**********

Pequeña EXPO mostrando las propuestas ganadoras del Concurso Repensar Bonpastor, invitados por Avis del Barri, dentro de la Muestra de Entidades del Barrio.
Día: 8 mayo (sábado)
Hora: 10-14h
Lugar: Antiguo Mercado de Bon Pastor, a la salida del metro de Bon Pastor (nuevas líneas 9 y 10)

+
STREAMING Barcelona-Londres en directo

El grupo Bonthinkers presentará en Londres la propuesta de transformación urbana participativa del barrio Bonpastor con “Cero Desalojos” en un foro abierto al publico en el que se tendrá conexión en vivo con el director de AGFE de UN-Habitat y el coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes y con algunos de los habitantes del barrio Bon Pastor.
streaming en directo:
Viernes 7 de Mayo 2010 (11.00 am, Londres – 12.00 am, Barcelona)

http://www.ustream.tv/channel/repensar-bonpastor

**********

Little EXHIBITION showing the proposals of the winners teams of Repensar Bonpastor Competition, invited by Avis del Barri, inside the Neighbourhood Entities Day.
Day: 8 may (saturday)
Time: 10-14h
Place: old Market of Bon Pastor, near the exit of the underground Bon Pastor (lines 9 and 10)

+
LIVE STREAMING Barcelona-Londres

The BonThinkers group will be presenting in London the proposal for the urban regeneration with a participatory and “Zero Evictions” approach in a public forum, at which live connections with chair of the Advisory Group on Forced Evictions of UN-Habitat, the co-ordinator of the International Alliance of Inhabitants and some of the Bon Pastor local inhabitants, will be set up to present the current scenario.
Livestreaming:
Friday the 7th May
(11.00 am London time, 12.00 am Barcelona time)
http://www.ustream.tv/channel/repensar-bonpastor

propostes guanyadores / propuestas ganadoras / winner proposals

Ja tenim les propostes guanyadores!
Després de gairebé quatre jornades de deliberació per part del Jurat, on han examinat, analitzat, debatut i valorat les propostes amb molta atenció i esforç, ja coneixem quines han estat triades com a les millors!
El Jurat ha proclamat quatre propostes com a guanyadores, i un altra que ha rebut el premi especial. Sense més preàmbuls:

¡Ya tenemos las propuestas ganadoras!
Después de casi cuatro jornadas de deliberación por parte del jurado, donde han examinado, analizado, debatido y valorado las propuestas con mucho atención y esfuerzo, ya sabemos cuales han sido elegidas como las mejores!
El Jurado ha proclamado cuatro propuestas como ganadoras, y una que ha recibido el premio especial. Sin más preámbulos:

Finally we have the winner names of the competition!
After almost four days of meticulous deliberation. The jury have carefully examined, analyzed, debated and assessed the proposals, and now we finally know which ones they have selected as the best ideas of the competition!
The Jury has proclaimed four winner proposals, and one special award. And here they are:


guanyadores / ganadoras / winners


ante la división, la participación (2 pdf)
equip/equipo/team 17: barnAmb = naomi ferguson + afroditi karagiorgi (barcelona)
.

panel 1 panel 2

Bonpastor, barrio de código abierto (2 pdf)
equip/equipo/team 26: surcos urbanos = marian simón + nerea morán + cristina fernández + gorka ascasíbar + quim vilar (den haag, madrid, sheffield)
.

panel 1 panel 2

Refinning Bonpastor (3 pdf)
equip/equipo/team 37: refining bon pastor = karin fernanda schwambach + susan eipper + fernando campo medina (weimar)
.

panel 1 panel 2 panel 3

with-in walls (3 pdf)
equip/equipo/team 45: BonThinkers = barbara dovarch + stefano grigoletto + sara incerti + gynna millan + marta pietroboni + luca serra + pietro pusceddu (nuoro, rovereto, milano, libano (colombia), cagliari)
.

panel 1 panel 2 panel 3

premi especial / premio especial / special prize


ciudad (de)generada (2 pdf)
equip/equipo/team 16: en Pep té els contenidors a l’abast de la mà y del peu = sergio azpiroz martín + alain gonzález montejo + mireia cortina grau + pedro garcía figuera (huesca, vitoria, barcelona, monzón)
.

panel 1 panel 2


veure totes les propostes al wiki / ver todas las propuestas en el wiki / look all proposals at the wiki


Ens hem endarrerit amb la data de la proclamació dels resultats –prevista per al dia 15- ja que ens hem trobat amb nombroses propostes, i la consegüent tasca del jurat ha estat més gran de la que ens imaginàvem; lamentem sincerament l’espera.
Estem molt feliços amb la bona acollida que ha tingut la iniciativa i agraïm a tothom per haver-hi participat i contribuït en el projecte “repensar bonpastor”.

Enhorabona a tots els concursants i als equips guanyadors!

Durant aquests dies anirem pujant al blog de “repensar bonpastor” més informació sobre els resultats del concurs i de com seguirà el procés: els actes de presentació, el premi dels equips guanyadors, el text de valoració del jurat, etc
Així que us demanem de continuar connectats amb “repensar bonpastor” mitjançant el seu blog.

Moltes gràcies,
L’equip de “repensar bonpastor”

Nos hemos retrasado en la fecha de la proclamación de los resultados -prevista para el día 15- ya que nos hemos encontrado con numerosas propuestas, y el consecuente trabajo del jurado ha sido mayor del que imaginábamos; lamentamos sinceramente la espera.
Estamos muy felices por la buena acogida que ha tenido la iniciativa y os agradecemos a todos por haber participado y contribuido en el proyecto “repensar bonpastor”.

¡Enhorabuena a todos los concursantes y a los equipos ganadores!

Durante los próximos días iremos subiendo más información al blog de “Repensar Bonpastor” sobre los resultados del concurso y sobre cómo seguirá el proceso: los actos de presentación, el premio de los equipos ganadores, el texto de valoración del jurado, etc
Así que os pedimos sigáis conectados a “repensar bonpastor” a través de su blog.

Muchas gracias,
El equipo de “Repensar Bonpastor”

The reason why we have been delayed for the results announcement – planned to be public on the 15th- is because we have received numerous offers, and therefore the time for jury deliberation was much more than we could have imagined on the beginning; we are sincerely sorry for this delay.
We are very happy for the great and enthusiastic answer of this initiative and we are grateful to all of you for having taken part and contributed in the project “Repensar Bonpastor”.

Congratulation to all the contestants and to the winner teams!

Within the next days we’ll be publishing more information in the blog “Repensar Bonpastor” about the competition results, proposals and the forthcoming process: presentation events, awards of the winner teams, assessment text from the jury, etc.
So we ask you to remain linked with “Repensar bonpastor” blog.

Thank you very much,
Repensar Bonpastor Team

Taula Rodona: L’impacte social de les transformacions urbanes

Hola!!

Ja fa 10 dies que es va acabar la fase s’entrega de les propostes del concurs. Hem rebut moltes propostes.
La propera setmana es reuneix el Jurat i el dia 15 de març es farà públic el Veredicte.

El dimecres 10 de març de 2010 es farà una Taula Rodona “L’Impacte social de les transformacions urbanes” on els ponents son alguns membres del Jurat: Yves cabannes (urbanista i filòsof), Santiago Cirugeda (arquitecte) i Michael Herzfeld (antropòleg). La moderadora serà l’Adela Garcia. Participaran també els altres membres del Jurat.
El lloc és l’aula 309 de la Facultat de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona  (Montalegre, 6, al raval) a les 19:30h.

Seguim en contacte per properes activitats. Esperem veure-us el dimecres.

Salutacions

Hola!!

Hace 10 días que acabó la fase de entrega de las propuestas del concurso. Hemos recibido muchas propuestas.
La próxima semana se reúne el Jurado y el día 15 de marzo se hará público el Veredicto.

El miércoles 10 de marzo de 2010 se hará una mesa redonda “El impacto social de las transformaciones urbanas” donde los ponentes serán algunos miembros del Jurado: Yves cabannes (urbanista y filósofo), Santiago Cirugeda (arquitecto) i Michael Herzfeld (antropólogo). La moderadora será Adela Garcia. Participarán también los otros miembros del Jurado.
El lugar es el aula 309 de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona (Montalegre, 6, en el raval)  a las 19:30h.

Seguimos en contacto. Esperamos veros el miércoles.

Saludos

Hello!!

First fase of delivering proposals finished 10 days ago. We received many works.
Next week the Jury is going to meet and on 15th in march the Decision will be public.

On Wednesday, 10th in march 2010, there’s the meeting debate “Social impact of Urban Transformations” where some Jury member’s will participate: Yves cabannes (urbanist and philosopher), Santiago Cirugeda (architect) and Michael Herzfeld (anthropologist); Moderate by Adela Garcia. Other Jury members will participate, too.
It will be in 309 room in Geography and History Faculty of Barcelona University (Montalegre, 6, in the raval neighbourhood) at 19:30h.
Keep in contact. We hope to see you on Wednesday.

Regards.


RECTA FINAL – LAST DAYS!

Català:

Ja entrem en la recta final!

Hola,

Us escrivim des del grup organitzador de “Repensar Bonpastor”, el concurs d’idees per a una remodelació participativa i amb zero desallotjaments al barri de Bon Pastor de Barcelona.

Voldríem donar l’última empenta per animar a aquells que encara no s’hi han inscrit i tenen ganes de participar-hi!

La data de lliurament de les propostes és el 23 de febrer; el jurat es reunirà el 10 i 11 de març, i cap al dia 15 del mateix mes ja haurem anunciat els resultats.

Hem de dir que les nostres expectatives s’han vist superades amb el desenvolupament del concurs. L’acollida que està tenint entre estudiants i professionals és extraordinària: son més de 138, els equips inscrits; la convocatòria ha estat publicada en nombroses pàgines webs i revistes digitals especialitzades; i hem presentat el concurs en diferents universitats i seus d’associacions de Catalunya i de l’estranger.

També voldríem aprofitar per agrair a tots aquells que ens heu donat suport i un cop de mà amb la difusió de la convocatòria i en les diferents presentacions; i sobretot, gràcies als equips per participar-hi!

Ens encantaria seguir en contacte amb vosaltres per a l’organització conjunta de les activitats paral·leles al concurs – moltes d’elles posteriors al seu tancament- com són les presentacions dels resultats, l’exposició amb les propostes, i les xerrades-debat al voltant del urbanisme actual als nostres barris; i també per a la publicació en les vostres pàgines webs o revistes de les propostes guanyadores.

Moltes gràcies de nou; i ànims a aquells que encara no s’hi han inscrit!

Queden només dues setmanes per al lliurament!

Equip organitzador de “Repensar Bonpastor”

https://repensarbonpastor.wordpress.com/

repensarbonpastor@gmail.com


Castellano:

Ya entramos en la recta final!

Hola,

Os escribimos desde el grupo organizador de “Repensar Bonpastor”, el concurso de ideas para una remodelación participativa y con cero desalojos en el barrio de Bon Pastor de Barcelona.


Queríamos dar el último empujón para animar a aquellos que todavía no se han inscrito y tienen ganas de participar!

La fecha de entrega de las propuestas es el 23 de febrero; el jurado se reunirá el 10 y 11 de marzo, y para el día 15 del mismo mes ya habremos anunciado los resultados.


Tenemos que decir que nuestras expectativas se han visto más que superadas con el desarrollo del concurso. La acogida que está teniendo entre estudiantes y profesionales es extraordinaria: son más de 138 los equipos inscritos, la convocatoria ha sido publicada en numerosos sitios webs y revistas digitales especializadas, y hemos presentado el concurso en diferentes universidades y sedes de asociaciones de Cataluña y del extranjero.


Queríamos también aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que nos habéis apoyado y echado una mano en la difusión de la convocatoria y en las distintas presentaciones; y sobre todo, gracias a todos los equipos por participar!

Nos encantaría seguir en contacto con vosotros para la organización conjunta de las actividades paralelas al concurso -y muchas de ellas posteriores a su cierre- como son las presentaciones de los resultados, la exposición con las propuestas, y las charlas-debate sobre el urbanismo actual en nuestros barrios; y también para la publicación en vuestras webs, boletines o revistas de las propuestas ganadoras.


Muchas gracias de nuevo; y ánimos para aquellos que todavía no se han inscrito! Quedan apenas dos semanas para la entrega!


Equipo organizador de “Repensar Bonpastor”

https://repensarbonpastor.wordpress.com/

repensarbonpastor@gmail.com


English:

Last days!

Hello,

We write you from the organizing team of “Repensar Bonpastor “, the ideas competition for a participative and zero evictions renewal in Bon Pastor’s neighborhood in Barcelona.

We would like to give the last spur to encourage those who haven’t applied yet but are willing of taking part! The submission deadline is the 23th of February; the juror will meet the 10th and 11th of March, and around the 15th of the same month we will have announced the results.

We must say that we’ve exceeded all expectations with the development of the competition. The acceptance that it is having among students and professionals is extraordinary: there are more than 138 registered teams. the call for the competition has been published in numerous web sites and digital specialized magazines; also we have presented the contest in different universities and associations of Catalunya and abroad.

Also we would like to thank to all of you that have supported us, and gave a hand with the diffusion of the competition and in the different presentations; especially, we want to thank all the teams for taking part! We would be thrilled to keep in touch with you for organize parallel activities of the competition – many of them will take place after the closure- as the results presentation and exhibition, and the talks/debates about the present urbanism in our neighborhoods; also we want to thank you for publishing the winner submissions in your web sites or magazines.

Thank you very much again; and take a decision now if you haven’t registered yet, there are only two weeks left before submission deadline!

Organizing Team of ” Repensar Bonpastor “

https://repensarbonpastor.wordpress.com/

repensarbonpastor@gmail.com