Repensar Bonpastor: el llibre, el libro, the book

ESPAÑOL ( CATALÀ A BAIX / ENGLISH BELOW )

Por fin podemos presentaros y compartir con todas vosotras una noticia que nos llena de alegría. el libro que recoge el proceso del concurso de ideas Repensar Bonpastor.

Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas es el testimonio colectivo de una transformación urbana y su impacto en una comunidad. Su publicación es nuestra forma de agradecer a los vecinos y vecinas de Bon Pastor y a todas las personas que han participado en el proceso del Concurso todo lo que nos han enseñado.

Este libro es un documento que no admite etiquetas ni géneros. No es académico, aunque recurre a técnicos y expertos en diversas disciplinas. No es un ensayo sino un análisis poliédrico, un recorrido paso a paso y sin atajos, que se detiene en los vericuetos de un conflicto social, sin eludir la autocrítica. Porque, ante todo, es una experiencia vivida y narrada en primera persona del singular y del plural.

Este collage de textos no persigue tanto la exhaustividad como indagar en la complejidad de una situación prolongada en el tiempo, desde todas las disciplinas posibles, para tratar de encontrar herramientas, soluciones y propuestas para otra forma de hacer ciudad. Una ciudad que tenga en cuenta los contextos sociales y las historias de vida, que no museíce sus orígenes y escuche cuáles son las necesidades y anhelos de los vecinos que viven y habitan sus calles. Una Barcelona incluyente, que construya y autogestione sus recursos para repensar el futuro. Un futuro posible, sin demoliciones ni reformas diseñadas de antemano. Una ciudad por venir, construida a pie de calle, tomando la fresca, durante una asamblea o celebrando una noche de San Juan.

Aprovechando el día internacional del libro, este 23 de abril hacemos el lanzamiento oficial del libro en su versión on-line para descargar, compartir y difundir.
Os pasamos el enlace para su visualización y descarga libre en pdf:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

También se puede adquirir el libro impreso a través de:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Próximas presentaciones en Barcelona:

Viernes 6 de mayo. 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Lunes 9 de mayo. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona
——————————————–
CATALÀ

Per fi podem presentar-vos i compartir amb totes vosaltres una notícia que ens omple d’alegria, el llibre que recull el procès del concurs d’idees Repensar Bonpastor.

Repensar Bonpastor. Teixint històries urbanes de Barcelona des del llindar de les Cases Barates és el testimoniatge col·lectiu d’una transformació urbana i el seu impacte en una comunitat. La seva publicació és la nostra forma d’agrair als veïns i veïnes de Bon Pastor i a totes les persones que han participat en el procés del Concurs tot allò que ens han ensenyat.

Aquest llibre és un document que no admet etiquetes ni gèneres. No és acadèmic, encara que recorre a tècnics i experts en diverses disciplines. No és un assaig sinó una anàlisi polièdrica, un recorregut pas a pas i sense dreceres, que es deté en els viaranys d’un conflicte social, sense eludir l’autocrítica. Perquè, abans de res, és una experiència viscuda i narrada en primera persona del singular i del plural.

Aquest collage de textos no persegueix tant l’exhaustivitat com indagar en la complexitat d’una situació perllongada en el temps, des de totes les disciplines possibles, per tractar de trobar eines, solucions i propostes per a una altra forma de fer ciutat. Una ciutat que tingui en compte els contextos socials i les històries de vida, que no museïtzi els seus orígens i escolti quins són les necessitats i anhels dels veïns que viuen i habiten els seus carrers. Una Barcelona incloent, que construeixi i autogestioni els seus recursos per repensar el futur. Un futur possible, sense demolicions ni reformes dissenyades per endavant. Una ciutat per venir construïda a peu de carrer, prenent la fresca, durant una assemblea o celebrant una nit de Sant Joan.

Aprofitant el dia internacional del llibre, aquest 23 d’abril fem el llançament oficial del llibre en la seva versió on-line per descarregar, compartir i difondre.
Us passem l’enllaç per a la visualització i descàrrega lliure en pdf:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

També es pot demanar el llibre imprès a través de:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Properes presentacions a Barcelona:

Divendres 6 de maig, 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Dilluns 9 de maig. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

——————————————————
ENGLISH

We are happy to make an announcement that fills us with happiness. We are finally able to share with you the book in which we collected all the history of the process of Repensar Bonpastor, the international competition of ideas you joined some years ago.

Repensar Bonpastor. Tejiendo historias urbanas de Barcelona desde el umbral de las Casas Baratas is  the collective testimony of an urban transformation, and of its impact over a community. We published this book as a form of giving our thanks to the neighbors of Bon Pastor, and to all the people that took part in the process of the Competition, for all the things they taught us during all these years.

It is a book that does not fit into the usual labels. It is not an academic work, even if many experts and professionals of many disciplines put their work in it. It is not an essay, but a polyhedric analysis, an itinerary that leads – step-by-step, without shortcuts – right into the core of a social conflict, without avoiding our own self-consciousness. For, more than else, this is the memory of a lived experience, explained in the first person, both singular and plural.

This patchwork of texts does not aim to completeness, but to evocate the complexity of a long-term situation, observed from many different points of view, in search of new tools, new ideas, new proposals to build the city. A city that gives importance to the social contexts and life-histories of its inhabitants, that does not put its origins into a museum, and that takes into account the needs and desires of the people that live and dwell in its streets. A Barcelona that includes, that builds and manages its resources to re-think its future. A future without arbitrary demolitions or pre-designed urban renewal plans; for the city should be built in the streets, under the shade, during a meeting among neighbors, or in a night of fiesta in Sant Joan.

So, on the occasion of the World Book Day, this April 23rd we officially launch our book in its digital version, available to download in pdf, share and disseminate. This is the link:
https://archive.org/details/RepensarBonpastor

To buy the printed book:
http://www.amazon.com/Repensar-Bonpastor-Tejiendo-historias-Barcelona/dp/152330149X

Next presentations in Barcelona:

Friday, May 6th. 2016 – 18.30h
Biblioteca Bon Pastor
Carrer de l’Estadella, 64, 08030 Barcelona

Monday, May 9th. 2016 – 19.00h
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

summary_recapitular

ver documento

——————————————————————–
català

Ja ha passat més d’un any des de la presentació dels resultats del concurs Repensar Bonpastor a la biblioteca del barri. Des del col·lectiu pensàvem que podria ser un bon moment per recapitular i actualitzar sobre l’evolució del concurs i sobre els esdeveniments que s’han succeït en tot aquest temps a Bon Pastor.

Us deixem un document que resum el procés fins a la data d’avui, i enllaça amb altres documents, webs i blogs que recullen la convocatòria del concurs i la publicació dels seus resultats.

Esperem que d’aquesta manera, totes aquelles persones (participants o no) que heu mostrat interès per a la iniciativa pugueu conèixer una mica més tot el que ha estat –i continua sent- aquest procés de Repensar Bonpastor.

Links:
> visualitzar el doc a issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> descarregar el doument en pdf:  http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

Moltes gràcies per la vostra participació!

——————————————————————–
castellano

Hola!

Ya ha pasado algo más de un año de la presentación de los resultados del concurso Repensar Bonpastor en la biblioteca del barrio. Desde el colectivo pensábamos que podría ser un buen momento para recapitular y actualizar sobre la evolución del concurso y sobre los acontecimientos que han ocurrido en Bon Pastor en todo este tiempo.

Os dejamos un documento que resume el proceso hasta la fecha de hoy, y enlaza a otros documentos, páginas webs y blogs que recogen la convocatoria del concurso y la publicación de los resultados.

Esperemos que así, todas aquellas personas (participantes o no) que habéis mostrado interés por la iniciativa podáis conocer un poquito más todo lo que ha sido -y sigue siendo- este proceso de Repensar Bonpastor.

Links:
> visualizar el doc en issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> descargar el doumento en pdf: http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

¡Muchas gracias por vuestra participación!

——————————————————————–
english

Hello!

It’s been almost a year since the public presentation of the “Repensar Bonpastor Ideas Competition” results in the neighborhood’s library. We’ve been thinking that it might be a good moment to summarize and to update the evolution of the contest and the events that have happened in Bon Pastor in all this time.

In this link we publish a document that summarizes the process up to these lasts months, and contents links to other documents, webs and blogs which gather all the information of the competition announcement and the results publications.

We hope that whit this document, all those persons (participants or not) that have been interested in this initiative, could have a little bit more information of what has been –and still is- the process of Repensar Bonpastor

Link:
> visualize the document at issuu: http://issuu.com/repensarbonpastor/docs/1109_updates_repensarbonpastor
> download the pdf document:  http://repensarbonpastor.wikispaces.com/updates_actualitzacions

Thank you all for your participation!

Visita Bon Pastor / Visit Bon Pastor

La visita al barri es farà el dia 5 de desembre de 2009. Quan tinguem el programa us el farem arribar si esteu inscrits. L’activitat durarà tot el dia, parant per dinar tots junts. Si esteu interessats a participar, millor si podeu avisar-nos, especialment si hi ha gent que no parli català o castellà, per preveure l’explicació en anglès.

La vista al barrio se realizará el día 5 de diciembre de 2009. Cuando tengamos el programa os lo haremos llegar si estáis inscritos. La actividad durará todo el día, parando a comer todos juntos.  Si estáis interesados en participar, mejor si podéis avisarnos, especialmente si hay gente que no habla castellano o catalán, para prever la explicación en inglés.

The visit to the neighbourhood will be on 5th in December 2009. When we will have the program we will send it to you if you are registered. It will be an all day activity, having lunch all together. if you are interested in participate, tell us because we should know how many people that don’t understand Spanish or Catalan is joining that day. Then we can prepare a good explanation in english.