INSCRIPCIÓN + CONTACTO

repensar bonpastor

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN / INSCRIPTION

A partir del dia 3 de novembre, obrim el termini d’inscripció. Tots els que vulguin participar han d’enviar un correu electrònic a repensarbonpastor(at)gmail.com amb les següents dades:

A partir del día 3 de noviembre, abrimos el plazo de inscripción. Todos los que quieran participar deben enviar un correo electrónico a repensarbonpastor(at)gmail.com con los siguientes datos:

From 3 of november we open the time limit of inscription. Everyone who wants to participate must send a e-mail to repensarbonpastor(at)gmail.com with this information:

* capçalera mail / cabecera mail / mail header :
inscripció concurs

* nom de l’equip / nombre del equipo / team name:
………………………………………………………………………………………………

* nom de contacte/nombre de contacto/contact name – correu electrònic/correo electrónico/e-mail:
……………………………………………-…………………………………………

* participants /participantes / participants:
nom/nombre/name – disciplina/disciplina/discipline – ciutat/ciudad/city – país/país/country
…………………………..-……………………………….-………………………….-………………………….
…………………………..-……………………………….-………………………….-………………………….
…………………………..-……………………………….-………………………….-………………………….
………………………….-……………………………….-………………………….-………………………….

La inscripció és necessària per rebre per correu electrònic l’enllaç a la documentació i posteriors informacions actualitzades. Es poden inscriure igualment equips o persones individuals. La composició dels equips pot variar fins el mateix dia del lliurament (full d’identificació). El full d’identificació es farà públic conjuntament amb l’apartat de correus a partir de desembre del 2009.

La inscripción es necesaria para recibir por correo electrónico el enlace a la documentación y posteriores informaciones actualizadas. Se pueden inscribir igualmente equipos o personas individuales. La composición de los equipos puede variar hasta la entrega (hoja de identificación). La hoja de identificación va a ser publicada junto con el apartado de correos en diciembre de 2009.

You have to register to receive via e-mail the link to the documentation and later updated information. Either teams or individuals can register. The composition of any team can be modified up to the deadline (identification sheet). The identification sheet will be published together with the P.O Box will be published in december 2009.

.

CONTACTO /  CONTACT / CONTACTE

para cualquier duda o pregunta:
repensarbonpastor(at)gmail.com

.

.

.

.

.