JURAT/JURADO/JURY

– Yves Cabannes (urbanista i filòsof/urbanista y filósofo/urbanist and philosopher)

Professor de Planificació del Desenvolupament de l’University College de Londres i professor de Desenvolupament Urbà a la Universitat d’Harvard. Especialista en planificació estratègica, participació ciutadana. Coordinador del Grup Consultor de l’ONU sobre Desallotjaments Forçats (UN-Habitat-AGFE), exdirector del Programa de Gestió Urbana per a Amèrica i el Carib de l’ONU.

Profesor de Planificación del Desarrollo del University College de Londres y profesor de Desarrollo Urbano en la Universidad de Harvard. Especialista en planificación estratégica, participación ciudadana. Coordinador del Grupo Consultor de la ONU sobre Desalojos Forzados (UN-Habitat-AGFE), ex-director del Programa de Gestión Urbana para América y el Caribe de la ONU.

Lecturer at the Development Planning Unit of the University College of London and professor for the Urban Planning at the University of Harvard. Specialist in strategic planning, participation. Coordinator of the UN Advisory Group on Forced Evictions (UN-Habitat-AGFE), former director of the UN Urban Management Program for Latin America and the Caribbean.

 

– Santiago Cirugeda (arquitecte/arquitecto/architect)

Ha desenvolupat projectes arquitectònics, escrit articles i participat en diferents debats, congressos o biennals d’arquitectura. Aborda temes com l’arquitectura efímera, el reciclatge, les estratègies de ocupació i intervenció urbana, la incorporació de pròtesi a edificis construïts o la participació ciutadana en els processos de presa de decisió sobre assumptes urbanístics.

Ha desarrollado proyectos arquitectónicos, escrito artículos y participado en diferentes debates, congresos o bienales de arquitectura. Aborda temas como la arquitectura efímera, el reciclaje, las estrategias de ocupación e intervención urbana, la incorporación de prótesis a edificios construidos o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre asuntos urbanísticos.

He has developed architectural projects, written articles and participated in different debates, congresses or exhibitions of architecture. His main focus is on subjects like ephemeral architecture, recycling, strategies of occupation and urban interventions, the incorporation of prosthesis in constructed buildings or the citizen participation in decision making about urbanistic matters.

 

– Manuel Delgado (antropòleg/antropólogo/anthropologist)

Professor titular d’antropologia a la Universitat de Barcelona i membre del grup d’investigació Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Catalá d’Antropologia. Ha treballat especialment sobre la construcció de les identitats col·lectives en contexts urbàns. Sobre temes urbans ha publicat: “El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos” (1999), “Sociedades movedizas” (2007) y “La ciudad mentirosa: fraude y miseria del modelo Barcelona” (2007).

Profesor titular de antropología en la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de investigación Etnografía de los Espacioss Públicos del Institut Catalá d’Antropologia. Ha trabajado especialmente sobre la construcción de las identidades colectivas en contextos urbanos. Sobre temas urbanos ha publicado: “El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos” (1999), “Sociedades movedizas” (2007) y “La ciudad mentirosa: fraude y miseria del modelo Barcelona” (2007).

Full professor of anthropology at the University of Barcelona and member of the research group of Ethnography of the Public Space of the Institut Catalá d’Antropologia. He has worked especially about the construction of collective identities in urban contexts. He has published about urban subjects:  “El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos” (1999), “Sociedades movedizas” (2007) and “La ciudad mentirosa: fraude y miseria del modelo Barcelona” (2007).

 

– Raquel Fosalba (activista autogestionària/activista autogestionaria/autogestionarian activist)

Va integrar a Montevideo “La Comunidad del Sur” (1956), una experiència de cooperativisme integral, que fué un dels grups fundadors de la “Federación de cooperativas de vivienda de ayuda mútua” (1964).

Integró en Montevideo “La Comunidad del Sur” (1956), una experiencia de cooperativismo integral, que fué uno de los grupos fundadores de la “Federación de cooperativas de vivienda de ayuda mútua” (1964).

Was member of the “Comunidad del Sur” in Montevideo (1956), an experience of integral cooperativism, that was one of the founding groups of the “Federación de cooperativas de vivienda de ayuda mútua” (1964).

 

– Michael Herzfeld (antropòleg/antropólogo/anthropologist)

Professor d’antropologia a la Universitat d’Harvard. Investiga sobre teoria social, història d’antropologia, poètica social i la reproducció del coneixement social. Ha realitzat treballs de camp etnogràfics a Grècia, Itàlia i Tailàndia. És editor de la revista American Ethnologist. Les seves publicacions inclouen “Cultural Intimacies, Social Poetics of the Nation State” (2004) i “The Social Production of Indifference” (1992).

Profesor de antropología en la Universidad de Harvard. Investiga sobre teoría social, historia de antropología, poética social y la reproducción del conocimiento social. Ha realizado trabajos de campo etnográficos en Grecia, Italia y Tailandia. Es editor de la revista American Ethnologist. Sus publicaciones incluyen “Cultural Intimacies, Social Poetics of the Nation State” (2004) y “The Social Production of Indifference” (1992).

Professor of anthropology at the University of Harvard. He investigates about theory of anthropology, social poetics and the reproduction of the social knowledge. He has carried out ethnographic field works in Greece, Italy and Thailand. He is editor of the American Ethnologist magazine. Amongst of his publicacions are: “Cultural Intimacies, Social Poetics of the Nation State” (2004) and “The Social Production of Indifference” (1992).

 

– Francisco Marín (antropòleg/antropólogo/anthropologist)

Professor de l’Escola Superior de Disseny ELISAVA de Barcelona (Universitat Pompeu Fabra). Coordinador del Pla de Transformació Integral del barri de Campolar de Tarragona, membre del Fòrum Ribera Besós.

Profesor de la Escola Superior de Disseny ELISAVA de Barcelona (Universitat Pompeu Fabra). Coordinador del Plan de Transformación Integral del barrio de Campolar de Tarragona, miembro del Fòrum Ribera Besós.

Professor of the Superior School of Disign ELISAVA of Barcelona (Universitat Pompeu Fabra). Coordinator of the Plan of Integral Transformation of the neighborhood of Campolar in Tarragona, member of the Fòrum Ribera Besós.

 

– José Luis Oyon (arquitecte/arquitecto/architect)

Professor, catedràtic d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha dedicat gairebé tota la seva activitat científica a la història urbana, especialment a la Barcelona obrera d’entreguerras. Entre els seus llibres es pot destacar: “Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, 1918-1936” (1998); “Barcelona 1930: un atlas social” (2001) y “El cinturón rojinegro” (2005) i “La quiebra de la ciudad popular” (2008).

Professor, catedrático de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha dedicado casi toda su actividad científica a la historia urbana, especialmente a la Barcelona obrera de entreguerras. Entre sus libros cabe destacar: “Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, 1918-1936” (1998); “Barcelona 1930: un atlas social” (2001) y “El cinturón rojinegro” (2005) y “La quiebra de la ciudad popular” (2008).

Professor of Urban Planning of the Universitat Politècnica de Catalunya. He has devoted almost all his scientific activity to research on urban history, especially to the working class Barcelona of the twenties. Among his books can stand out: “Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, 1918-1936” (1998); “Barcelona 1930: un atlas social” (2001) and “El cinturón rojinegro” (2005) y “La quiebra de la ciudad popular” (2008).

 

– Mª Teresa Tapada (antropòleg/antropólogo/anthropologist)

Professora del Departament d’Antropologia Social i Cultural de l’Universitat Autònoma de Barcelona. El seu camp d’investigació s’ha centrat en l’anàlisi i l’avaluació dels impactes socials en la població afectada per polítiques de renovació urbana i reallotjaments des d’una perspectiva antropològica. També treballa en l’anàlisi de l’ús cultural i social d’espais urbans.

Profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Su campo de investigación se ha centrado en el análisis y la evaluación de los impactos sociales en la población afectada por políticas de renovación urbana y realojamientos desde una perspectiva antropológica. También trabaja en el análisis del uso cultural y social de espacios urbanos.

Professor of the Department of Social and Cultural Anthropology of the Universitat Autònoma de Barcelona. Her field of research has focused on the analysis and evaluation of the social impacts in the affected population by policies of urban renewal and rehousing from an anthropological perspective. Also she works on the analysis of the cultural and social use of urban spaces.

 

– Günther Uhlig (urbanista i arquitecte/urbanista y arquitecto/urbanist and architect)

Professor emèrit, de 1984 fins a 2003 catedràtic d’Habitatge i Urbanisme a la Universitat Karlsruhe. Ha realitzat investigacions i publicacions sobre projectes d’habitatge dels anys 20; ha treballat en projectes de rehabilitació urbana i àrees de transformació en Berlín, Leipzig i Djakarta. Va ser president del Deutscher Werkbund de Baden-Wurtemberg en els anys 1987-1992. Autor de nombroses publicaciónes i coeditor de la revista Arch+.

Profesor emérito, de 1984 hasta 2003 catedrático de Vivienda y Urbanismo en la Universidad Karlsruhe. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre proyectos de vivienda de los años 20; ha trabajado en proyectos de rehabilitación urbana y áreas de transformación en Berlín, Leipzig y Yakarta. Fue presidente del Deutscher Werkbund de Baden-Wurtemberg en los años 1987-1992. Autor de numerosas publicaciónes y co-editor de la revista Arch+.

Emèrit professor (from 1984 until 2003) of Housing and Urban Planning at the University Karlsruhe. He has carried out research and publications about housing projects of the twenties; he has worked in Berlin, Leipzig and Jakarta on projects of urban rehabilitation and areas of transformation. He was president of the Deutscher Werkbund of Baden-Württemberg in the years 1987-1992. Author of numerous publicaciónes and co-publisher of the magazine Arch+.